میگن چون نارنگی پوستش زود کنده میشه ، پیش مرگ همه میوه هاس!!!

نارنگیتیم رفیق

;)