چقد لذت داشت ؛ موقعی که وسط کلاس ریاضی در میزدن و میگفتن بچه های گروه سرود بیان بیرون واسه تمرین!!!

هی یادش بخیر :(