یادش بخیر دوم دبیرستان که بودم دختر همسایمون اومد بهش درس یاد بدم ؛ گفتش : وای چقدر هوا گرمه!

منم رفتم کولر رو روشن کردم واسش...

هنوزم که هنوزه ، همه سرزنشم میکنن :((