خانومهای محترم

خواهشاً تا چند وقت شبها آرایش کرده بخوابین ، که اگه زلزله اومد و اومدین تو کوچه مردم سکته نزنن


با تچـــکر
خخخخخخ:D