خاک تو اون سر گدات کنن!

یه عطر درست حسابی هم که نزده بودی ؛ لا أقل عطـر تنـت یادم بمونه!!!
والا :D